Buitenschoolse opvang

 

De middag........ 

12.00 Kinderen ophalen van school

12.30 Gezamenlijk een broodje eten en melk drinken

13.15 Vrij spelen, knutselen of een spelletje spelen

15.15 Kinderen ophalen van school

15.45 gezamenlijk aan tafel fruit of koekje eten en wat drinken

16.00 Vrij spelen, knutselen of spelletje spelen

17.00 Gezamenlijk een soepstengel/cracker eten.

17.15 Vrij spelen

18.00 Alle kinderen naar huis. 

We proberen zoveel mogelijk buiten te spelen. Bij de intake wordt door de ouders aangegeven of kinderen alleen buiten mogen spelen, zo zijn oudere kinderen niet altijd afhankelijk van de jongere.

In de vakantie gaan we naar Flippies, Nienoord, een  kinderboerderij of een andere leuke attractie. 

Ook wordt er minimaal 1x per jaar een middag georganiseerd waarbij alle kinderen van de buitenschoolse opvang uitgenodigd zijn. Voorheen hebben we een filmmiddag, een barbecue en een survival gehad.

Ziekte.........  

Wij hebben een protocol hoe te handelen bij ziekte van kinderen. Deze wordt aan de ouders verstrekt op het moment dat het kind gebruik gaat maken van de opvang.

Alle ouders vullen een “Inventarisatie huisarts/ziekenhuis” in. Daarop kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat; of u wel of niet geïnformeerd wilt worden voordat er contact wordt gezocht met art/ziekenhuis, naar welk ziekenhuis u wilt dat uw kind gaat, etc.

Voeding........

Een onderdeel van de verzorging is de voeding. Wij proberen de kinderen een gezonde voeding en een gevarieerd aanbod te geven. Op redelijk vaste momenten wordt er gegeten en gedronken. Af en toe krijgen de kinderen een “tussendoortje” (soepstengel, fruit, stukje kaas, biskwietje). Ouders zorgen zelf voor voeding als er sprake is van een dieet.

Verjaardag.....

Het is leuk de verjaardag van uw kind op de BSO te vieren. Het is daarbij handig af te spreken met de groepsleiding hoe en wanneer de verjaardag van uw kind wordt gevierd.

Extra opvang........

Uw kind kan extra dagdelen op de opvang komen als de capaciteit van de groep dit toelaat. Deze dagdelen worden extra in rekening gebracht. Er kan niet worden geruild met de vaste dagdelen.

Speelgoed........

Liever geen speelgoed meenemen van huis, er is voldoende op de BSO. Als kinderen toch speelgoed van huis meenemen, bijvoorbeeld een pas gekregen stuk speelgoed wat ze graag even willen laten zien,  mogen alle kinderen even kijken en hierna bergen we het op in het vakje.

Kleding..........

De kleding en het schoeisel van de kinderen moet lekker zitten en gemakkelijk aan- en uitgaan en vuil mogen worden. De jassen, schoenen, mutsen e.d. graag zo veel mogelijk voorzien van namen.

Contact met ouders......

De dagelijkse informatie-uitwisseling tussen ouders en leiding vindt plaats bij het halen en brengen. ook is het jaarlijks mogelijk een 10-minutengesprek te hebben. Ouders kunnen dit ook op verzoek aanvragen.

Bereikbaarheid.....

Ouders moeten te allen tijde bereikbaar zijn als hun kind op de BSO is, dit in geval van nood. U moet daarom recente telefoonnummers doorgeven en aangeven met wie als eerste contact opgenomen moet worden. Als u zelf niet bereikbaar bent moet u ervoor zorgen dat u iemand als contactpersoon achter de hand heeft.

Verzekeringen........

We hebben een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen en alle personeelsleden. Dit betekent dat de kinderen gedurende het verblijf op de opvang en tijdens uitstapjes verzekerd zijn. Voor het zoekraken of beschadigen van meegenomen spullen zijn we niet verantwoordelijk.

Sluitingen........

In de zomerperiode hanteren wij een vakantie van twee aaneengesloten weken (deze weken vallen in de bouwvak). Tevens zijn wij gesloten op navolgende feestdagen, voor zover deze niet op een zaterdag of zondag vallen:  Nieuwjaarsdag, Paasdagen, Koningsdag, 5 mei (1x in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen, eerste en tweede Kerstdag.

Klachtenregeling........

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang in Baarn.

Veiligheid en gezondheid...............

Kinderopvang De Basis houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen te voorkomen. Jaarlijks wordt er een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd. Deze inventarisatie beschrijft de risico’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt. Resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden op de site van de GGD Groningen. Er is een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te reduceren.

Vierogenprincipe.................

Er heerst hier een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Indien een leidster alleen werkt, proberen we op die bewuste dag ook een stagiaire in te zetten en is er iemand op kantoor aanwezig. De leidster is daardoor nooit alleen in het gebouw.

 

Meer info?

Dat kan altijd! U kunt bellen naar Kinderdagverblijf De Basis, tel. 0594-631266 of 0594-637001 en vragen naar Mannie Cazemier.