VVE en overdracht

Ik ben Bas...................

Eind 2002 was in de gemeente Leek de werkgroep VVE (voor- en vroegschoolse educatie) actief. In deze werkgroep waren wij als kinderopvanginstelling ook vertegenwoordigd. Een van de doelen van deze werkgroep was het bestaande aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en het realiseren/verbeteren van de doorgaande lijn (kinderopvang /peuterspeelzaal/ basisschool).

Om de taalontwikkeling te bevorderen wordt er gebruik gemaakt van een taalstimuleringsprogramma. Er bestaan diverse stimuleringsprogramma’s, variërend van lichte tot zware programma’s. Omdat er in Leek weinig achterstandskinderen zijn, was de inzet van een zwaar programma niet nodig, daarvoor is er gekozen voor het programma “Ik ben Bas”. 

Ik ben Bas wordt zowel thuis als in de speelzaal, kinderopvang en basisschool gebruikt. Ik ben Bas  is de naam van een serie (prenten)boeken waarin een reeks thema’s uit de leefwereld van het jonge kind worden behandeld. Elk thema biedt een overzicht van begrippen die van belang zijn voor het jonge kind. Bij deze begrippen wordt rekening gehouden met de leef- en belevingswereld van de kinderen. De boeken zijn bedoeld als hulpmiddel voor professionals. Dagmar Stam heeft Bas vorm gegeven. Zij laat hem in zijn eigen omgeving de wereld verkennen en maakt hem bijvoorbeeld zichtbaar in de supermarkt, de keuken, op het station, in de garage en op het strand.

Ik ben Bas wil de taalvaardigheid van jonge kinderen verbeteren, de woordenschat vergroten en het (voor)lezen thuis en op school  bevorderen.

Uk en Puk en Puk en Ko........

Vanaf 1 april 2011 hebben wij het VVE programma uitgebreid met de pakketten Uk en Puk en Puk en Ko. Ook dit programma sluit aan op het programma van de basisschool.

Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert babytjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn.

Thema's en activiteiten

Knuffels, Hatsjoe!, Hoera, een baby!… De thema’s komen rechtstreeks uit het dagelijks leven van de kinderen. Zo leren kinderen spelenderwijs. De nieuwe ontdekkingen die kinderen tijdens activiteiten doen, sluiten daardoor precies aan bij wat ze al weten en kunnen.

Uk en Puk en Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Tijdens de activiteiten krijgen de kinderen begrijpelijke taal aangeboden in een betekenisvolle situatie. Ook voor taalvaardige kinderen is het programma uitdagend.

De activiteiten van het programma lokken volop interactie uit. Niet alleen tussen leidster en kind, maar ook tussen de kinderen onderling. Verbaal én non-verbaal. Interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed leren van een taal. Tijdens de interactiemomenten bieden we taal aan, lokken we de kinderen uit om taal te gebruiken en reageren we ook weer op hun reacties

Overdracht

Het systematisch volgen van kinderen is noodzakelijk om vorm te geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn. Het vormgeven aan deze doorgaande lijn kan onder andere gebeuren door het gebruiken van een overdrachtsformulier, een belangrijke voorwaarde voor een soepele overdracht naar het basisonderwijs.

Doel van de overdracht:   

* Informeren en overdragen van gegevens over de ontwikkeling en vaardigheden van kinderen in het kader van de doorgaande lijn;   

* Versoepelen van overgang peuteropvang en kinderdagverblijf naar basisschool voor kinderen.

Doelgroep: 

*Alle kinderen die gebruikmaken van de peuteropvang en/of kinderdagverblijf in de Gemeente Leek.

Instrument:                                                                                                       

*Er is gekozen om te werken met het overdrachtsformulier van peuter naar kleuter. Dit dient voor de overdracht van voorschoolse voorziening richting basisonderwijs. Het ontwikkelingsverloop kent de volgende categorieën:   

- afscheid nemen, spelen, werken, sociaal emotioneel gedrag, taal, motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, redzaamheid.

Elke categorie bestaat uit een aantal relevante kenmerken. De gebruiker selecteert uit deze kenmerken die volgens haar waarnemingen op het betreffende kind van toepassing zijn.

Contact ouders/verzorger.                                                                            

Ouders worden, ruimschoots voor de ingangsdatum van de daadwerkelijke overdracht, uitgebreid geďnformeerd over het observeren, registreren en de overdracht van kinderopvang naar basisschool. Deze informatie stemmen peuteropvang en kinderdagverblijven op elkaar af.

Aan ouders wordt schriftelijk toestemming gevraagd om gegevens over te dragen.  Bij overgang van kinderdagverblijf naar basisschool wordt het overdrachtsformulier besproken met de ouders in de vorm van een 10-minuten-gesprekje.