Kinderopvang

 

Brengen en halen............

Het kinderdagverblijf is geopend vanaf  7.00 uur ‘s morgens. Kinderen kunnen tot 9.00 uur worden gebracht. Wij verzoeken de ouders niet langer te blijven dan ongeveer tien minuten. Dit in verband met onze dagindeling en werkzaamheden, en het maakt het afscheid vaak iets minder moeilijk.

Opvang 0 - 4 jaar 

De dag........ 

Kinderen ontbijten thuis. Rond 9.30 uur wordt er iets gegeten en gedronken. Om ongveer 11.30 uur gaan we eten. Na het eten worden de kinderen die nog rusten in bed gebracht. ‘s Middags rond 15.00 uur drinken we “thee” met iets erbij. Laat in de middag is er nog een tussendoortje. Tussen de handelingen door zijn er kinderen die slapen of rusten en is er tijd voor de andere kinderen om te spelen of een activiteit te doen. De jongste kinderen houden voor wat betreft eten, drinken en slapen hun eigen ritme aan tot de leeftijd van ongeveer 1 jaar. Informatie hierover wordt door de ouders aan de groepsleiding doorgegeven, dit kan mondeling of middels een schriftje.

Ziekte.........  

Wij hebben een protocol hoe te handelen bij ziekte van kinderen. Deze wordt aan de ouders verstrekt op het moment dat het kind gebruik gaat maken van de opvang.

Alle ouders vullen een “Inventarisatie huisarts/ziekenhuis” in. Daarop kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat; of u wel of niet geïnformeerd wilt worden voordat er contact wordt gezocht met art/ziekenhuis, naar welk ziekenhuis u wilt dat uw kind gaat, etc.

Voeding........

Een onderdeel van de verzorging is de voeding. Wij proberen de kinderen een gezonde voeding en een gevarieerd aanbod te geven. Op redelijk vaste momenten wordt er gegeten en gedronken. Af en toe krijgen de kinderen een “tussendoortje” (soepstengel, fruit, stukje kaas, biskwietje). Voor baby’s geldt dat ouders hun eigen voeding (borstvoeding of melkpoeder) van huis mee moeten brengen, totdat het kind mee kan eten met de groep. Ouders zorgen zelf voor voeding als er sprake is van een dieet. Graag flessen, doppen, spenen e.d. voorzien van namen.

Verjaardag.....

Het is leuk de verjaardag van uw kind op het kinderdagverblijf te vieren. Het is daarbij handig af te spreken met de groepsleiding hoe en wanneer de verjaardag van uw kind wordt gevierd.

Luiers.........

Er hoeven geen luiers van thuis meegenomen te worden. Het gebruik van luiers is bij de prijs inbegrepen (uitgezonderd speciale luiers voor allergieën of i.d.).

Extra opvang........

Uw kind kan extra dagdelen op de opvang komen als de capaciteit van de groep dit toelaat. Deze dagdelen worden extra in rekening gebracht. Een dagdeel is een ochtend of een middag. Er kan niet worden geruild met de vaste dagdelen.

Speelgoed........

Liever geen speelgoed meenemen van huis, er is voldoende op de opvang. Als kinderen toch speelgoed van huis meenemen, bijvoorbeeld een pas gekregen stuk speelgoed wat ze graag even willen laten zien,  mogen alle kinderen even kijken en hierna bergen we het op in het vakje. Knuffels en doekjes voor in bed mogen natuurlijk altijd mee.

Kleding..........

De kleding en het schoeisel van de kinderen moet lekker zitten en gemakkelijk aan- en uitgaan en vuil mogen worden. Voor ieder kind willen we graag dat er een stel reservekleding aanwezig is (bovenkleding, onderkleding, sokken), graag in het vakje (zo nu en dan even kijken of het nog past!). De kinderen niet te warm aankleden.

De kinderen slapen doorgaans in een slaapshirt. De jassen, schoenen, mutsen e.d. graag zo veel mogelijk voorzien van namen, zodat het aankleden snel verloopt bij het naar buiten gaan.

Contact met ouders......

De dagelijkse informatie-uitwisseling tussen ouders en leiding vindt plaats bij het halen en brengen. Ook houden ouders en leiding een schriftje bij voor de kinderen die flesvoeding krijgen. Daarin worden de belangrijkste gebeurtenissen bijgehouden door ouders en leidsters. Graag zo nu en dan nieuwe schema’s hierin voor wat betreft het eten, drinken, slapen e.d., zodat we op de hoogte blijven.

Bereikbaarheid.....

Ouders moeten te allen tijde bereikbaar zijn als hun kind op het kinderdagverblijf is, dit in geval van nood. U moet daarom recente telefoonnummers doorgeven en aangeven met wie als eerste contact opgenomen moet worden. Als u zelf niet bereikbaar bent moet u ervoor zorgen dat u iemand als contactpersoon achter de hand heeft.

Verzekeringen........

We hebben een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen en alle personeelsleden. Dit betekent dat de kinderen gedurende het verblijf op de opvang en tijdens uitstapjes verzekerd zijn. Voor het zoekraken of beschadigen van meegenomen spullen zijn we niet verantwoordelijk.

Sluitingen........

In de zomerperiode hanteren wij een vakantie van twee aaneengesloten weken (deze weken vallen in de bouwvak). Tevens zijn wij gesloten op navolgende feestdagen, voor zover deze niet op een zaterdag of zondag vallen:  Nieuwjaarsdag, Paasdagen, Koningsdag, 5 mei (1x in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen, eerste en tweede Kerstdag.

Klachtenregeling........

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang in Baarn.

Veiligheid en gezondheid...............

Kinderdagverblijf De Basis houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen te voorkomen. Jaarlijks wordt er een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd. Deze inventarisatie beschrijft de risico’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt. Resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden op de site van de GGD Groningen. Er is een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te reduceren.

Vierogenprincipe.................

Er heerst hier een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Indien een leidster alleen werkt, proberen we op die bewuste dag ook een stagiaire in te zetten en is er iemand op kantoor aanwezig. De leidster is daardoor nooit alleen in het gebouw.

 

Meer info?

Dat kan altijd! U kunt bellen naar Kinderdagverblijf De Basis, tel. 0594-631266 of 0594-637001 en vragen naar Mannie Cazemier.